จุดประสงค์การเรียนรู้
1.คาดดะเนน้ำหนักและปริมาตรหรือความจุของสิ่งต่างๆได้
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีวิจารณญาณ และความมั่นใจในการคาดคะเนน้ำหนัก


ขอขบคุณวิดีโอคลิปจาก


http://www.youtube.com