จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เปรียบเทียนน้ำหนักและความจุได้
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และมั่นใจในการคาดคะเนความจุ


การเปรียบเทียบความจุ และการคาดคะเนปริมาณเป็นลิตร

การเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งของ
เมื่อมีสิ่งของสองสิ่งทำให้เกิดการเปรียบเทียบว่าสิ่งใดมากกว่า น้อยกว่า ซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นหน่วยของทั้งสองสิ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกัน
การหาความจุของภาชนะ
ภาชนะที่เรานำมาตวงสิ่งของนั้น จะมีความจุแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ถ้าเราตวงสิ่งของลงไปในภาชนะจนเต็ม เราก็จะทราบความจุของภาชนะนั้น แต่ถ้าตวงสิ่งของใส่ภาชนะไม่เต็ม หรือมากจนล้น ความจุก็จะลดลง และเพิ่มขึ้น ตามลำดับ
การเปรียบเทียบความจุ
การเปรียบเทียบความจุ คือ การเปรียบเทียบความจุของภาชนะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป โดยบอกได้ว่าภาชนะอันไหนมีความจุมากกว่า น้อยกว่ากัน
การคาดคะเนปริมาณของสิ่งของและความจุของภาชนะ
การคาดคะเนปริมาณของสิ่งของและความจุของภาชนะ คือ การคาดเดาปริมาณและความจุให้ได้ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยสายตา ไม่ได้ใช้เครื่องมือ


1image.asp.gif