จุดประสงค์
1.เปรียบเทียบน้ำหนักและความจุได้
2.มีทักษะในการนำเสนอและการนำความรู้ไปใช่ในชีวิตประจำวันได้
3.ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และมั่นใจใจการคาดคะเนความจุ