จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เปรียบเทียนน้ำหนักและความจุได้
2.มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีวิจารณญาณ และมีความมั่นใจในการเปรียบเทียนน้ำหนัก


การเปรียบเทียบน้ำหนัก

เราสามารถนำสิ่งของ 2 สิ่ง มาเปรียบเทียบน้ำหนักได้ โดยมีหลักดังนี้
1. ให้เริ่มเปรียบเทียบในหน่วยกิโลกรัมก่อน
2. ถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากัน ให้เปรียบเทียบในหน่วยที่เป็นกรัมหรือขีด
เช่น 2 กิโลกรัม 400 กรัม < 2 กิโลกรัม 800 กรัมimage.asp.gif