จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่งและหน่วยการตวงได้
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีวิจารณญาณ และความมั่นใจในการทำงานคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กรัม และขีด


หน่วยมาตรฐานที่ใช้เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งใน 1 กิโลกรัม จะสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กลงได้อีก
1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม
1 กิโลกรัม = 10 ขีด
1 ขีด = 100 กรัม

Q12632.jpg