จุดประสงค์
1.เลือกใช้เครื่องชั่ง เครื่องตวง หน่วยการชั่ง และหน่วยการตวงเป็นมาตรฐานได้เหมาะสม
2.มีทักษะในการนำเสนอและการนำความรู้ไปใช่ในชีวิตประจำวันได้
3.มีความรับผิดชอบ และทำงานคณิตศาตร์ได้อย่างรอบครอบ


การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด

1. เครื่องชั่งมาตรฐาน มีหลายชนิด เช่น เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว

2. หน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการชั่ง ได้แก่ กิโลกรัม(กก.) กรัม(ก.) และขีด

3. ตัวอย่างการใช้เครื่องชั่งมาตรฐาน

เครื่องชั่งมีหลายชนิด ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาลักษณะและการใช้งานของเครื่องชั่งแต่ละชนิดให้ถูกต้อง เพื่อจะได้นำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- เครื่องชั่งสปริง เป็นเครื่องชั่งมาตรฐานที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ใช้สำหรับชั่งสิ่งของทั่วไป เช่น เป็ด ไก่ เนื้อ ผัก ผลไม้ เป็นต้น
วิธีชั่งเครื่องชั่งสปริง
ก่อนชั่ง ให้เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องชั่ง ชี้ที่ตัวเลข 0 เสมอ
ขณะชั่ง ต้องวางสิ่งของที่ต้องการชั่งไว้บนส่วนของเครื่องชั่ง และเข็มชี้ตัวเลขตัวใด แสดงว่าเป็นน้ำหนักของสิ่งของนั้น
- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น คน ข้าวสาร น้ำตาล ฯลฯ


Q12632.jpg img_product_150_KCC yzscale.jpg