จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เลือกใช้เครื่องชั่ง เครื่องตวง และการตวงที่เป็นมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีความรับผิดชอบ และทำงานคณิตศาสตร์ด้วยความรอบคอบ


เครื่องตวงและหน่วยที่ใช้ในการตวง

เครื่องตวง เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกปริมาณ และความจุของสิ่งของ ที่เป็นทั้งของแห้งและของเหลว ซึ่งเครื่องตวงก็มีหลายชนิดจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะตวง
เครื่องมือที่ใช้ในการตวง
- ช้อนตวง
- กระบอกตวง
- ลิตร
- ถัง
หน่วยที่ใช้ในการตวง
ลิตร มิลลิลิตร เป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาณในการตวง
ลิตร ใช้อักษรย่อ ล.
มิลลิลิตร ใช้อักษรย่อ มล.
ปริมาณ 1 ลิตร เท่ากับปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร

image7.asp.gif