จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์จากโจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีจากโจทย์ปัญหาการบวกลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.มีวิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา และพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์


โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับน้ำหนัก
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับน้ำหนัก สามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1.อ่านโจทย์ให้เข้าใจ
2.พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด
3.พิจารณว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดบ้าง
4.หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา
5.หาคำตอบ0image.asp.gif
0image.asp.gif