จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบ และแสดงวิธีการทำโจทย์ปัญหา การบวก และการลบเกี่ยวกับน้ำหนักและปริมตรของสิ่งที่ตวงได้
2.มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.สนใจเรียน มีวิจารณญาณ และความมั่นใจในการทำงานคณิตศาสตร์


โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับการตวง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับน้ำหนัก สามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1.อ่านโจทย์ให้เข้าใจ
2.พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด
3.พิจารณว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดบ้าง
4.หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา
5.หาคำตอบ
9image.asp.gif