Recent Changes

Saturday, September 29

 1. page home edited {i3-21.gif} WELCOME TO MATH ETC14 {i3-21.gif} ... {2QUINAq.gif} คณิตศาสตร์สำหรับเด็กๆชั้นปร…
  {i3-21.gif} WELCOME TO MATH ETC14 {i3-21.gif}
  ...
  {2QUINAq.gif} คณิตศาสตร์สำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 13
  {tips to success in math.png}
  (view changes)
  9:05 pm
 2. file hd.jpg uploaded
  6:33 am
 3. page เว็บไซต์มหาวิทยาลัย edited {0014.jpg} ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangala University of Te…
  {0014.jpg}
  ประวัติความเป็นมา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
  นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีและประกาศนีย-บัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมหลายๆด้าน จนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531
  {http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/pic54_2004.jpg}
  สืบเนื่อง จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร จัดการภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่าง เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  {http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/pic54_2004-1.jpg}
  จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  สัญลักษณ์
  สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เครื่องหมายราชการของสถาบันเทคโนโลยีราช มงคล ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532
  {http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/logo-mix.jpg} สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เป็นตรา รูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่อง หมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับ มีชื่อ“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา
  นับ เป็นโอกาสดีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมาย การศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลให้มีการรวมการ จัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการและให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ใน สังกัดเดียวกันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้งการกระจายอำนาจ สู่สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.1518 เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
  {http://203.158.253.227/wp-content/uploads/2012/01/260253-bawswrrcs.jpg}
  ประติมากรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ประติมากรรม สัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
  รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อ ให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความสำเร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอน การเรียนรู้
  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี {http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/260253-bawswrrcs-1.jpg}
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลย เดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต- นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ ณ บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ ต้นบัวสวรรค์เป็นต้นไม้มงคลประจำมหาวิทยาลัย
  ดอกในช่วงต้นบัวสวรรค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gustavia gracillima Miers ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็นไม้ทรงพุ่มสูง 1.5-7 เมตร ใบออกสลับ รูปใบหอกปลายเรียวแหลม ขอบหยัก โคนสอบเป็นครีบ ดอกสีชมพู ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 8-9 กลีบ กลีบค่อนข้างหนา ผลรูปเหมือนลูกข่าง ก้านผลยาว นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามได้ที่ บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ ด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกฤดูหนาว

  (view changes)
  6:29 am
 4. file 0014.jpg uploaded
  6:22 am
 5. page space.menu edited ... {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน {boy009.gif} เว็บไซต์มหาวิทยาลัย {boy010.gif} เว็บไซค์คณะ Free Cl…
  ...
  {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน
  {boy009.gif} เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  {boy010.gif} เว็บไซค์คณะ
  Free Clock
  (view changes)
  6:22 am
 6. page space.menu edited ... {k-ukiwa1.gif} แฟ้มสะสมผลงาน {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน {boy009.gif} เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Fre…
  ...
  {k-ukiwa1.gif} แฟ้มสะสมผลงาน
  {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน
  {boy009.gif} เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  Free Clock
  (view changes)
  6:20 am

Thursday, September 13

 1. page space.menu edited ... {k-ukiwa1.gif} แฟ้มสะสมผลงาน {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน Free Clock
  ...
  {k-ukiwa1.gif} แฟ้มสะสมผลงาน
  {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน
  Free Clock
  (view changes)
  7:54 pm
 2. page space.menu edited เครื่องชั่งและหน่วยการชั่งมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง การเปรียบเทียบน้ำหนัก การคาดค…
  เครื่องชั่งและหน่วยการชั่งมาตรฐาน
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
  การเปรียบเทียบน้ำหนัก
  การคาดคะเนน้ำหนัก
  โจทย์ปัญหาการบวกเและการลบกี่ยวกับน้ำหนัก
  เครื่องตวงและหน่วยการตวง
  การเปรียบเทียบความจุ
  {boy048.gif} เครื่องชั่งและหน่วยการชั่งมาตรฐาน
  {boy046.gif} ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
  {boy009.gif} การเปรียบเทียบน้ำหนัก
  {boy012.gif} การคาดคะเนน้ำหนัก
  {boy010.gif} โจทย์ปัญหาการบวกเและการลบกี่ยวกับน้ำหนัก
  {boy009.gif} เครื่องตวงและหน่วยการตวง
  {boy048.gif} การเปรียบเทียบความจุ
  และการคาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบกี่ยวกับการตวง
  ติดต่อผู้จัดทำ
  Social

  {boy044.gif} โจทย์ปัญหาการบวกและการลบกี่ยวกับการตวง
  {10_thumb.gif} ติดต่อผู้จัดทำ
  {19ee-copy.gif} Social
  Network
  แฟ้มสะสมผลงาน
  ครูผู้สอน

  {k-ukiwa1.gif} แฟ้มสะสมผลงาน
  {ZIDANE3.gif} ครูผู้สอน

  (view changes)
  7:51 pm
 3. page ติดต่อผู้จัดทำ edited {halloween222.gif} {halloween208.gif} halloween208.gif {halloween222.gif} halloween222.gif …
  {halloween222.gif}
  {halloween208.gif} halloween208.gif
  {halloween222.gif}
  halloween222.gif นายธนพล
  นายธนพล
  สุวรส ศษ/53b {halloween208.gif} halloween208.gif
  E-mail thanapon53b@hotmail.co.th
  Facebook
  thanapon53b@hotmail.co.thFacebook NiNewThanaponn
  {619387iptszvvay0.gif} 619387iptszvvay0.gif
  {559119_465830983429785_1037771350_n.jpg} 559119_465830983429785_1037771350_n.jpg
  (view changes)
  7:41 pm

More